Tietosuojaseloste

Kaluste-ja Rakennuspuusepät

Päivitetty 15.5.2019.

Rekisterinpitäjä

Mainos Magenta Oy (jäljempänä myös magentaworks.fi)

Aleksanterinkatu 2B 45

15110 Lahti

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tietosuojavastaava

Petri (Jimi) Sajalahti

Puhelinnumero: 040 546 2599

Sähköposti: jimi@magentaworks.fi

Rekisterin nimi

Mainos Magenta Oy:n viestintärekisteri.

Yleistä sivustosta Mainos Magenta Oy

Sivusto magentaworks.fi voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille. Kyseisillä verkkosivuilla noudatetaan sivustojen omia tietosuojakäytänteitä, eikä Mainos Magenta Oy ole niistä tai sivustojen muusta sisällöstä vastuussa.

Mainos Magenta Oy säilyttää oikeuden poistaa rekisteristä henkilötietoja, joiden ei katso enää palvelevan tarkoitustaan, tai joiden katsoo olevan jopa haitallisia Mainos Magenta Oy:lle, sen viestinnälle ja muille rekisteriin kirjatuille henkilöille.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri toimii Mainos Magenta Oy viestintä-, markkinointi-, myynti- ja asiakasrekisterinä. Rekisteri auttaa Mainos Magenta Oy:tä viestimään kohdeyleisönsä ja seuraajiensa kanssa edellä mainittujen tavoitteiden ja suhteiden edistämiseksi. Mainos Magenta Oy:n kohdeyleisöön ei kuulu lapsia. Kerättyjä tietoja käytetään esimerkiksi Mainos Magenta Oy:n blogien jakamiseen, uutiskirjeen lähettämiseen (kun rekisteröity on tilannut sen) sekä muista lähteistä löytyvien sisältöjen levittämiseen, kun nämä Mainos Magenta Oy:n näkemyksen mukaan voivat kiinnostaa rekisteriin kirjattuja henkilöitä, verkkosivuston kohdeyleisöä tai potentiaalista kohdeyleisöä. Mainos Magenta Oy:llä on oikeus tuoda rekisteriin kirjattuja tietoja julkisesti saataville, kun tämä palvelee rekisterin käyttötarkoitusta. Tämä voi olla tilanne esimerkiksi, kun Mainos Magenta Oy mainostaa sisältöjään, tuotteitaan tai palveluitaan. Tällöin Mainos Magenta Oy, voi julkaista rekisteröidyltä saamiaan palautteita, jotka hän on luovuttanut Mainos Magenta Oy:lle vapaaehtoisesti esimerkiksi kyselykaavakkeen, tai muun verkkokaavakkeen välityksellä. Mainos Magenta Oy ei koskaan julkaise yksittäisen henkilön tunnistamiseen johtavia tietoja (esimerkiksi koko nimi). Rekisteröidyllä on oikeus kieltää luovuttamiensa tietojen julkaisu olemalla yhteydessä Mainos Magenta Oy:n tietosuojavastaavaan. Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja käsitellään Suomen ja Euroopan Unionin voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.

Millä perustein käsittelemme tietojasi?

Voimme käsitellä tietojasi perustuen (1) suostumukseesi, kun luovutat meille henkilötietosi, tai muita tietojasi vapaaehtoisesti esimerkiksi verkkokaavakkeen, tai muun henkilötietojen toimittamisen mahdollistavan kaavakkeen kautta. Lisäksi voimme käsitellä tietojasi perustuen (2) oikeutettuun etuumme, kun kyse on rekisterin käyttötarkoituksen täyttämisestä; petosten estämisestä; Mainos Magenta Oy:ssä tapahtuvien sisäisten hallinnollisten muutosten toteuttamiseksi/ohessa; tietoverkon turvaamiseksi ja tietoturvasyistä; Mainos Magenta Oy:n toiminnan/liiketoiminnan kehittämiseksi; sekä rikosten tai rikosepäilyjen ilmoittamiseksi viranomaisille. Voimme käsitellä henkilötietojasi myös perustuen (3) sopimuksiimme, tai (4) lakisääteisiin velvoitteisiimme nojaten.

Tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja, mutta ei välttämättä sisällä kaikkia tietoja jokaisesta rekisteröidystä: Etunimi; Sukunimi; Koko nimi; Sähköpostiosoite; Puhelinnumero; Osoite; Työtehtävä; Organisaatio/yritys; Laskutusosoite ja tiedot; Y-tunnus; IP-osoite; Kyselykaavakkeilla kerätyt tiedot, jotka rekisteröity on meille vapaaehtoisesti luovuttanut; Muut tiedot, joita rekisteröity on toimittanut meille; Yritysten toimihenkilöiden tietoja voidaan lisätä rekisteriin julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä; Verkkosivujen evästeiden keräämät tiedot; Lisäksi rekisteriä voidaan täydentää julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä.

Tietolähteet ja tietojen kerääminen

Rekisterin tietolähteitä ovat rekisteröidyn vapaaehtoisesti luovuttamat tiedot, sekä julkisista tietolähteistä saatavilla olevat tiedot. Haluamme myös varmistaa, että käsitellessämme henkilön tietoja hänen suostumukseensa perustuen, on henkilö itse lisännyt tietonsa rekisteriimme. Siksi pyrimme mahdollisuuksien mukaan vahvistamaan henkilön luovuttamien yhteystietojen ja henkilötietojen oikeellisuuden. Tämän voimme tehdä esimerkiksi sähköpostirekisterimme tapauksessa lähettämällä henkilölle vahvistusviestin hänen tietojensa rekisteriin kirjaamisen yhteydessä. Pidämme kuitenkin oikeuden olla lähettämättä tällaista vahvistusviestiä, kun meillä on syytä olettaa, että henkilötietonsa meille antava henkilö on valmiiksi rekisteröity rekisteriimme. Edellä mainittu tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, jossa pyrimme olemaan yhteydessä yksinomaan rekisteriimme valmiiksi kirjattuihin henkilöihin, esimerkiksi opas-, video-, tai muita sisältöjä heille toimittaaksemme, jolloin emme välttämättä lähetä sisältöjen lataajalle erillistä vahvistusviestiä tilauksesta, kun kyse on ilmaissisällön lähettämisestä. Tämä käytänne on olemassa sisältöjemme levittämisen helpottamiseksi ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Mainos Magenta Oy tuo aina sisältöjen maksullisuuden selkeästi esille niiden tilauksen yhteydessä, jos sisällöt ovat maksullisia.

Lisäksi voimme täydentää rekisterissä jo olemassa olevia tietoja julkisista tietolähteistä saaduilla tiedoilla, kun kyse on ei-yksityishenkilön ominaisuudessa rekisteröidystä henkilöstä.

Joidenkin tietojen antaminen voi olla tarpeellista, tai jopa välttämätöntä esimerkiksi asiakassuhteen hoitamiseksi, tai sopimusten toimeen panemiseksi. Jos emme saa tällaisia tietoja, niin emme voi taata, että pystymme palvelemaan rekisteröityä.

Tietoyhteiskuntakaaren (202 §) mukaan sähköisen suoramarkkinoinnin lähettäminen yrityksille on luvallista ilman suostumusta. Tällaisia kontakteja ja heidän henkilötietojaan voidaan lisätä rekisteriin ilman kontaktin suostumusta, mutta kontakti voi halutessaan kieltää Mainos Magenta Oy:n sähköisen viestinnän, markkinoinnin ja myyntisisällön lähettämisen. Näin tehdäkseen, tulee rekisteröidyn ilmaista tahtonsa Mainos Magenta Oy:n tietosuojavastaavalle, tai poistua omatoimisesti Mainos Magenta Oy:n sähköpostirekisteristä, mikä onnistuu jokaisen Mainos Magenta Oy lähettämän sähköpostin lopusta. Tästä lisätietoja jäljempänä kohdassa “Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta”.

Yllämainittujen menetelmien lisäksi Mainos Magenta Oy voi kerätät henkilötietoja myös yhteistyössä toisten toimijoiden, kuten yritysten, organisaatioiden tai eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Tällön Mainos Magenta Oy voi kerätä henkilötietoja toisen toimijan hallinnoimaan rekisteriin tai järjestelmään, kun se on aiheellista tai muuten järkevää esimerkiksi henkilötietojen kustannustehokkaan keräämisen kannalta (jos yhteistyökumppani omistaa esimerkiksi järjestelmän webinaarien järjestämiseen). Tällöin kerätyt tiedot voidaan väliaikaisesti kerätä yhteistyökumppanin rekisteriin ja myöhemmin siirtää Mainos Magenta Oy rekisteriin. Mainos Magenta Oy voi kerätä henkilötietoja tällä tavoin toisen toimijan rekisterin kautta myös, kun kyse on Mainos Magenta Oy alihankintana ostamasta markkinointipalvelusta, tai muusta alihankintana ostetusta palvelusta. Näin toimittaessa Mainos Magenta Oy edellyttää, että henkilötietojen kerääjä minimoi henkilötietojen “sekoittumisen” riskin rekisteriin jo valmiiksi kirjattujen henkilötietojen kanssa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi perustamalla erillinen kontaktilista yhteistyössä kerättäville henkilötiedoille.

Tietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä rekisteristä toiseen tai luovuteta ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön, ja niihin on pääsy ainoastaan Mainos Magenta Oy:n erikseen valtuuttamilla toimijoilla.

Mainos Magenta Oy voi valtuuttaa toisen toimijan (yksilö, yritys, tai organisaatio), tai toimijoita, käsittelemään henkilötietoja esimerkiksi hankkiessaan henkilötietojen käsittelyä edellyttäviä ulkoistettuja markkinointipalveluita toisilta yrityksiltä, organisaatioilta, tai alan ammattilaiselta.  Toimijat, jotka Mainos Magenta Oy on valtuuttanut käsittelemään rekisterin tietoja, ovat salassapitovelvollisuuden sitomia. Tällöin osapuolten välinen suhde on määritelty tietojenkäsittelyä koskevilla sopimuksilla ja asiakirjoilla.

Poikkeuksena tietojen luovuttamiselle on tilanne, jossa tietojen luovutus on lain velvoittamaa, tai laki velvoittaa Mainos Magenta Oy:n antamaan viranomaisille pääsyn rekisteriin tai sen tietoihin. Näin voi olla esimerkiksi viranomaisten suorittaman tarkastuksen yhteydessä.

Muita tilanteita, joissa henkilötiedot voidaan siirtää rekisteristä toiseen ovat:

 • Mainos Magenta Oy:n omistajuuden vaihtuessa.
 • Mainos Magenta Oy rekisterin sulautuessa toiseen rekisteriin.
 • Mainos Magenta Oy sisäisen hallinnollisen rakenteen muuttuessa, tai muiden yritysjärjestelyiden yhteydessä.
 • Mainos Magenta Oy toteuttaa omaa kohdeyleisöään koskevan yhteistyöhankkeen toisen toimijan (yritys, organiaatio, blogaaja, asiantuntija tai muu taho) kanssa. Tällöin tietojen siirtäminen edellyttää, että Mainos Magenta Oy katsoo tietojen siirtämisen palvelevan rekisteröityjen etua esimerkiksi heille välitettävän tiedon kiinnostavuuden, tai potentiaalisen kiinnostavuuden muodossa.
 • Mainos Magenta Oy kerätessä henkilötietoja omiin järjestelmiinsä yhteistyössä toisen toimijan kanssa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi yhteistyössä toisen toimijan kanssa järjestettävän webinaarin pitäminen. Tällöin henkilötiedot voidaan kerätä lähtökohtaisesti vain toisen toimijan (Mainos Magenta Oy, tai yhteistyökumppani) järjestelmiä käyttämällä, jolloin henkilötiedot tallentuvat järjestelmän omistajan rekisteriin. Myöhemmin näin kerätyt henkilötiedot voidaan siirtää joko Mainos Magenta Oy rekisteriin, tai yhteistyökumppanin rekisteriin riippuen kumman rekisteriin tiedot kerättiin. Mainos Magenta Oy katsoo, että tällaisessa tilanteessa kummallakin toimijalla, Mainos Magenta Oy:lla ja yhteistyökumppanilla, on oikeus kerättyjen henkilötietojen rekisteriinsä lisäämiseen, kunhan rekisteröityjä on informoitu tästä henkilötietojen keräämisen yhteydessä ja he ovat hyväksyneet myös Mainos Magenta Oy yhteistyökumppanin tietosuojaselosteen. Lähtökohtaisesti informointi tapahtuu Mainos Magenta Oy ja yhteistyökumppan(e)i(de)n logojen esittämisellä henkilötietojen keräämisen yhteydessä, sekä aiheellisten tietosuojaselosteiden, tai niitä vastaavien asiakirjojen esittelemisellä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi verkkosivulla, tai kaavakkeella, jolla henkilötietojen kerääminen toteutetaan.
 • Muussa tilanteessa, jossa Mainos Magenta Oy katsoo tietojen siirtämisen palvelevan rekisteröityjen etua.

Lähtökohtaisesti rekisterin tietoja ei siirretä ulos rekisteristä.

Henkilötietojen luovutus ja siirto EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

Mainos Magenta Oy voi käyttää järjestelmiä tai palveluita, joiden palveluntarjoajien palvelimet saattavat sijaita EU- tai ETA-maiden ulkopuolella. Jos Mainos Magenta Oy käyttää tällaisen palveluntarjoajan järjestelmiä tai palveluita, niin Mainos Magenta Oy varmistaa, että (1) palveluntarjoaja on sitoutunut noudattamaan Euroopan Unionin voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten GDPR-asetusta, tai (2) täyttää näiden asetusten asettamat edellytykset, tai (3) on Euroopan Unionin mukaan riittävän tietoturvatason maa, tai (4) on tietojenkäsittelyn tapahtuessa Yhdysvaltalaisilla palvelimilla, Privacy Shield sertifioitu.

Rekisterin suojaus ja suojauksen kehittäminen

Rekisteri on suojattu alan yleisten menetelmien mukaisesti käyttäjätunnuksin ja salasanoin, joita hallinnoi Mainos Magenta Oy. Rekisteriin on pääsy ainoastaan Mainos Magenta Oy valtuuttamilla henkilöillä. Tietoja säilytetään lähes ainoastaan sähköisessä muodossa ja niistä voi olla olemassa Mainos Magenta Oy hallinnoima varmuuskopio, joka takaa tietojen eheyden ja nopean palautettavuuden Mainos Magenta Oy palveluntarjoajan mahdollisen vikatilan sattuessa. Rekisterin sähköinen varmuuskopio on maksimissaan 3 kk vanha, jotta rekisteröidyt henkilötiedot varmuuskopiosta palautettaessa, olisivat mahdollisimman ajantasaiset. Mikäli tietoja palautetaan varmuuskopiosta, niin rekisterin tiedot eivät välttämättä ole täysin ajan tasaiset. Tästä voi seurata, että rekisteristä eronneiden tulee erota rekisteristä uudelleen.

Varmistaakseen rekisterin suojauksen pitkällä aikavälillä ja kehittääkseen sen suojausta, järjestää Mainos Magenta Oy kerran vuodessa sisäisen auditoinnin (voidaan toteuttaa itse tai alihankintana), jossa käydään läpi menneen vuoden merkittävät tapahtumat Mainos Magenta Oy tietosuojan kannalta. Tällaisia tapahtumia voivat olla mahdolliset Mainos Magenta Oy tietoon tulleet tietoturvaloukkaukset, tietovuodot, tai muut vastaavat Mainos Magenta Oy rekisterin kannalta keskeiset tietosuoja asiat. Auditoinnin pohjalta Mainos Magenta Oy laatii lyhyen raportin, johon tapaukset on koostettu ja Mainos Magenta Oy analysoi tietoturvamenetelmienstä tilaa, sekä kartoittaa kuinka sitä olisi mahdollista parantaa, jos tälle on aihetta. Auditoinnin yhteydessä Mainos Magenta Oy voi tarvittaessa käydä läpi myös käyttämiensä palveluntarjoajien tietosuojasertifikaatit (kuten Privacy Shield) ja varmistaa, että nämä ovat voimassa. Auditoinnin perusteella laadittu raportti on saataville viranomaistarkastuksia varten.

Kauanko Mainos Magenta Oy säilyttää henkilötietoja?

Säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja kunnes rekisteröity poistaa ne rekisteristämme itse, tai esittää tietosuojavastaavallemme pyynnön henkilötietojen poistamisesta. Pyynnön esittäminen ja sitä koskevat tarkennukset on kuvattu kohdissa “rekisteröidyn oikeudet” sekä “Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta”. Voimme myös poistaa rekisteristä tietoja, joiden säilyttämisen Mainos Magenta Oy katsoo olevan joko haitallista Mainos Magenta Oy:lle, tai joiden Mainos Magenta Oy ei katso palvelevan tarkoitustaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi toteuttaa alle listatut oikeutensa joko olemalla yhteydessä Mainos Magenta Oy tietosuojavastaavaan, tai poistumalla sähköpostirekisteristämme jokaisen lähettämämme sähköpostin lopusta löytyvää linkkiä klikkaamalla. Lue tarkempi kuvaus alempaa, kohdasta: “Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta”.

 1. Suostumuksen peruuttaminen

Käsitellessämme tietojasi perustuen suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn lähettämällä sähköpostia Mainos Magenta Oy tietosuojavastaavalle (lue myös alemaa kohta: “Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta”). Jos sinut on kirjattu sähköpostirekisteriimme, niin voit peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn minkä tahansa Mainos Magenta Oy sinulle lähettämän sähköpostin lopusta.

 1. Pääsy tietoihin ja tarkastuspyyntöjen esittäminen

Jos rekisterimme sisältää sinua koskevia henkilötietoja, niin sinulla on oikeus saada tästä tieto, sekä saada tietää mitä henkilötietojasi käsittelemme (lue myös alempaa kohta: “Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta”). Voit toteuttaa oikeutesi lähettämällä asiaa koskevan tarkastuspyynnön Mainos Magenta Oy tietosuojavastaavalle, tai sähköpostirekisteriämme koskevissa tapauksissa tarkastella tietojasi sähköpostiisi tulleiden viestien lopusta löytyvän linkin kautta.

 1. Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan sinua koskevat virheelliset, tai vanhentuneet tiedot (lue myös alemaa kohta: “Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta”). Sähköpostirekisterimme tapauksessa voit tapauskohtaisesti jopa korjata tietosi itse kunkin sähköpostiisi meiltä saamasi sähköpostin lopusta löytyvän linkin kautta.

 1. Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Sinulla on oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi Mainos Magenta Oy suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit kieltää tämän milloin tahansa lähettämällä asiaa koskevan viestin Mainos Magenta Oy tietosuojavastaavalle (lue myös alempaa kohta: “Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta”). Lisäksi voit poistua sähköpostirekisterimme postituslistoilta, tai lopettaa uutiskirjeemme tilaamisen minkä tahansa sähköpostiisi meiltä saamasi viestin lopusta löytyvän linkin kautta.

 1. Oikeus vastustaa käsittelyä

Käsitellessämme henkilötietojasi yleisen edun, tai oikeutetun etumme perusteella, on sinulla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Vaatimuksesi pannaan toteen, mikäli (1) toinen painavampi syy ei sitä estä, tai (2) se ei ole ristiriidassa Mainos Magenta Oy oikeudellisten velvoitteiden kanssa. Huomaathan, että henkilötietojen käsittelyn vastustaminen voi estää meitä palvelemasta sinua.

 1. Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyn rajoittamisen menetelmät katsotaan tapauskohtaisesti ja tietyissä tilanteissa aiheellista voi olla yksinkertaisesti poistaa kaikki henkilötietosi rekisteristämme, tai säilyttää ne rekisterissä erillisellä listalla, johon on kerätty käsittelyn rajoittamista vaatineiden henkilötiedot. Kussakin käsittelyn rajoittamisen vaatimistapauksessa, Mainos Magenta Oy määrittelee sopivaksi katsomansa keinot oikeutesi turvaamiseksi, niin ettei se ole ristiriidassa muiden rekisteröityjen oikeuksien kanssa, tai Mainos Magenta Oy resurssit huomioiden kohtuuttoman kallisjärjestää.

 1. Oikeus saada tiedot siirretyksi

Jos käsittelemme tietojasi sopimuksen täyttämiseksi, tai suostumuksesi perusteella, niin sinulla on oikeus saada meiltä, meille sähköisesti lähettämäsi henkilötiedot, jotta voit siirtää ne toiselle palveluntarjoajalle. Käytännössä tämä toteutetaan useimmiten lähettämällä sinulle .CSV-tiedostomuodossa oleva kooste henkilötiedoistasi, jolla voit siirtää tietosi toiseen rekisteriin.

Lisätietoja henkilötietojesi turvaamisesta

Jotta henkilötietojesi turvallisuus olisi taattu, säilyttää Mainos Magenta Oy oikeuden tarkastaa henkilöllisyytesi tilanteessa, jossa pyydät pääsyä rekisteriin sinusta kirjattuihin tietoihin. Menetelmällä Mainos Magenta Oy minimoi tietojesi vuotamisen riskin ja varmistaa sinusta kirjattujen tietojen luottamuksellisen säilyttämisen. Tästä syystä emme välttämättä voi kaikissa tilanteissa luovuttaa sinusta rekisteriin kirjattuja tietoja nähtävillesi, jos et kykene todistamaan meille henkilöllisyyttäsi.

Lisätietoja oikeuksiesi toimeenpanosta

Mikäli olet yksityinen henkilö, jonka henkilötietoja käsittelemme suostumukseesi perustuen, ja haluat poistua sähköpostirekisteristämme, tai saada pääsyn tietoihin, voit tehdä tämän meiltä sähköpostiisi saamiesi viestien lopusta löytyvän linkin kautta. Emme poista yksityishenkilöitä rekisteristä Mainos Magenta Oy tietosuojavastaavalle osoitettujen pyyntöjen perusteella, mutta Mainos Magenta Oy tietosuojavastaava voi antaa sinulle neuvoja rekisteristä, tai opastaa postituslistoilta eroamisessa. Tämä siksi, etteivät rekisteriin kirjattujen tiedot vuotaisi missään tilanteessa ulos, ja ettei rekisteristä poisteta rekisteröityjä ilman näiden todellista suostumusta tai tahtoa.

Mikäli olet yrityksen työntekijä ja sinut on lisätty rekisteriimme julkisesta tietolähteestä saamiamme tietoja käyttäen, on sinulla oikeus erota rekisteristämme. Voit tehdä näin lähettämällä asiasta pyynnön Mainos Magenta Oy tietosuojavastaavalle, tämä pyyntö sinun tulee lähettää rekisteriimme kirjatun sähköpostiosoitteesi kautta. Näin varmistamme, että viestin lähettäjä olet sinä. Vaihtoehtoisesti voit erota sähköpostirekisteristämme kunkin sähköpostin lopusta löytyvän linkin kautta.

Yleistä: Jos esität henkilötietojesi poistamispyynnön Mainos Magenta Oy tietosuojavastaavalle ja haluat, että sinut poistetaan jostain tietystä rekisterimme osasta, järjestelmästä (esimerkiksi CRM-järjestelmä, tai sähköpostilista), tai koko rekisteristä, niin sinun tulee ilmaista tietosuojavastaavallemme, mistä näistä haluat tietosi poistettavan. Jos haluat kieltää meitä lähettämästä sinulle mitään sisältöjä tai viestintää, niin voi olla, että joudumme säilyttämää henkilötietosi rekisterissämme tämän tarkoituksen onnistumiseksi. Jos et tiedä mihin järjestelmiimme, tai rekisterin osiin henkilötietosi on tallennettu, niin voit pyytää tästä tiedon Mainos Magenta Oy tietosuojavastaavalta. Autamme sinua mielellämme.

Evästeet

Saat lisätietoja evästeiden käytöstämme asiaa käsittelevästä selosteestamme.

Tämän tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää, tietojenkäsittelymenetelmiemme muuttuessa tai toimintamme muuttuessa. Siksi on suositeltavaa, että vierailet tällä sivulla aika ajoin. Tietosuojaselosteeseen tekemämme muutokset astuvat voimaan päivitettyämme verkkosivuiltamme löytyvän tietosuojaselosteen.

Top